fbpx

Blockchain

เราอาจกล่าวได้ว่า ถ้า Blockchain สามารถนำมาซึ่งคุณค่า มีความน่าเชือถือ และสร้างความไว้วางใจให้กับวงการธุรกรรมทางการเงินได้มากขนาดนั้น ทั้งๆที่เรื่องเงินๆทองๆนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก ถ้าลองนึกภาพให้เราถอดเรื่องของการเงินออก แล้วนำระบบ Blockchain ไปใช้กับธุรกรรมอื่นแทน ธุรกรรมนั้นจะน่าสนใจมากแค่ไหน...

Bitcoin คืออะไร จากประวัติศาสตร์ทางเศรษฐกิจของโลกทำให้เราตั้งคำถามว่า เงินประเภทไหนที่ไม่ต้องมีรัฐบาลมาคอยค้ำ ไม่ต้องมีทองคำมาเป็นประกันก็สามารถน่าเชื่อถือได้ด้วยตัวมันเอง เงินประเภทไหนที่จะมีคุณสมบัติหายาก ปลอมแปลงไม่ได้ และแบ่งเป็นชิ้นส่วนย่อยๆ ได้ แบบที่เราทำกับทองคำได้ จึงเป็นที่มาของ Bitcoin เงินตราทางเลือกที่เป็นของมหาชน...

บทความนี้เราจะอธิบายลักษณะการทำงานของ Blockchain เพื่อให้คุณได้มองภาพออกง่ายขึ้นว่าการรับส่งข้อมูลนั้นมีอะไรเกี่ยวข้องบ้าง...

Blockchain คืออะไร ความน่าสนใจของ Blockchian อยู่ตรงไหน คุณรู้หรือไม่ว่าทำไมคนพูดถึงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะยังคงเป็นเทคโนโลยีที่มาแรงสำหรับยุคนี้ เวลาที่เราได้ยินคำนี้มักจะมีคำ��ื่นพ่วงมาด้วย เช่น Bitcoin หรือสกุลเงินดิจิทัล สองอย่างนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร เราจะท้าวความสั้นๆสักสองสามบทความเพื่อปูเนื้อหาเบื้องต้นถึงที่มาที่ไป ใจความสำคัญของระบบนี้คืออะไรกันแน่ ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องว่าคนยุคนี้จะเอา Blockchain ไปทำอะไรต่อไปในอนาคต...