fbpx

MANAGED SERVICES

28 May MANAGED SERVICES

managed-services

ผ่านมา 10ปีล่ะนะครับ สำหรับ Aware ผมลองมานั่งผลึกความคิด จากการที่เราเริ่มธุรกิจของ Aware จากแผนก IT Department ของสยามมันดาเลย์ เรามีโอกาส เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า IT เราจากสิ่งที่เค้าเรียกเราเข้าไปให้คำแนะในการจัดหา Technology Product เข้าไปใช้ในองค์กร ผมว่ารูปแบบมันเปลี่ยนไปเยอะ จากยุดแรกๆ ลูกค้าจะถามหาสินค้าที่เขาต้องการนำเข้าไปใช้ในองค์กร ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน, อุปกรณ์ Office Automation, อุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย โดยมากเขาจะเอาไปใช้กับงานสำนักงานเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้ เช่น การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ ใช้อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อการติดต่อทางธุรกิจกับคู่ค้าได้ แต่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีมาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนทางธุรกิจ แต่ใน3-4ปีหลังมา เราเริ่มเห็นลูกค้า ถามหา Technology Solution แทน ซึ่งอาจจะเป็นเพราะบ้านเมืองเรา มีการศึกษามากขึ้น ผู้ผลิตเทคโนโลยี ได้ทำการให้ความรู้แก่ผู้ใช้องค์กรมากขึ้น ว่าสินค้าเทคโนโลยีที่เค้าพัฒนา ช่วยตอบโจทย์ธุรกิจของลูกค้าอย่างไร เหล่าบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้มีการพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างดี เขารู้ว่าเดิมลูกค้าใช้เทคโนโลยีอะไรของเค้า ควรต่อยอดด้วยอะไร เค้าใช้สื่อ Internet และ E-mail สื่อสารตรงไปยังลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีความรู้มากขึ้นว่าในตลาดมี Technology Solution อะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเค้า สร้างความต้องการจากลูกค้า โดยตรง ทำให้การร้องขอจากลูกค้าเราเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก ทุกวันนี้ลูกค้าถามหา Technology Solution นั้นหมายความว่าองค์กรได้เริ่มใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร (Business Requirements & Objective) เรียกได้ว่า IT ต้อง “Support” Business ไม่ใช่ Business Support IT องค์กรส่วนใหญ่ในปัจุบันนั้นให้ความสำคัญแก่ “Business Requirement” เป็นลำดับแรก โดยใช้หลัก “Business Leads IT” เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำมาใช้เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนทางธุรกิจธุรกรรมต่างๆ ขององค์กร ซะแล้วซึ่งตรงกับ

ปรัชญาของหลักการ IT Service Management ต่างจากในอดีตที่การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในอดีตมักจะเน้นเรื่องทางด้านเทคนิค หรือ “Technology” เป็นจุดสำคัญและมุ่งไปที่การให้บริการภายในองค์กรเท่านั้น แต่ในปัจจุบันลูกค้าองค์กรเรา ถามถึงการบริหารจัดการทรัพยากร ถามถึงเทคโนโลยีที่มาช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพของกระบวนของเค้า หรือจะเป็นการถามถึงเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด (Customer Satisfaction) โดยเน้นไปที่ “คุณภาพในการให้บริการ” หรือ “Quality of Service”  เป็นต้น แต่ปัญหาที่ตามมา ทีมงานหรือบุคลากรทางด้าน IT ของลูกค้าอาจจะมีกำลังพลไม่เพียงพอ ไม่สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีแต่ละด้านในเชิงลึก แต่ผู้บริหารเค้ารอไม่ได้

ดังนั้น Aware เองเราก็เริ่มปรับตัว เสริมสร้างความเข้าใจเชิงลึกของ Technology เพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำปรึกษาแก่ลูกค้าองค์กรเราในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร ซึ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจ และ มุ่งไปที่ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (Users) หรือ ลูกค้า (Customers) เป็นสำคัญ โดยเน้นไปที่ Technology Competency ปัจจุบัน Aware IT เรามี Technology Competency ที่ให้บริการลูกค้าแบบองค์รวม IT Managed Service ยกตัวอย่างเช่น Microsoft Technology Competency เราสามารถให้บริการ แนะนำปรึกษาในการเลือกใช้ Technology ของ Microsoft มาใช้ในการตอบโจทย์ Business Function ของลูกค้า แต่ด้วยความซับซ้อนของ Technology ซึ่งทางลูกค้าองค์กรบ้างองค์กรมีข้อจำกัดด้านกำลังพล และองค์ความรู้ของบุคคลกร ทางบริษัทเราได้นำเสนอ บริการครอบคลุมไปถึงการบริหารจัดการ Microsoft Platform ให้ ไม่ว่าจะเป็น การติดตั้ง การปรับจูน การเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย รวมถึงการ update เพื่อป้องกันปัญหา และเข้าแก้ไขปัญหาเพื่อกู้คืนระบบ Microsoft Platform เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนิน ธุรกิจของลูกค้า

อีกตัวอย่างหนึ่งของ IT Managed Services สำหรับ Technology Virtualization ด้านบริษัท เราได้มีการพัฒนา Competency ของ VMware Virtualization ซึ่งลูกค้าองค์กรเราเค้าเข้าใจว่า Virtualization ช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรด้าน IT ของเค้าได้อย่างไร แต่ด้วยข้อจำกัดด้านบุคลากร IT ของลูกค้าเรา ที่รับผิดชอบ Business Application เป็นส่วนใหญ่ แต่เค้าไม่มีเวลาจะมาศึกษาเทคโนโลยีนี้เชิงลึก แต่ผู้บริหารองค์กรเค้าไม่สามารถรอได้ องค์กรต้องการความยึดหยุ่นด้าน IT ทำให้ Aware Corporation เราได้พัฒนา IT Managed Service สำหรับ Technology Virtualization ที่เราได้นำเสนอ บริการครอบคลุมไปถึงการบริหารจัดการ Virtualization ให้ ไม่ว่าจะเป็น เลือกใช้ Virtualization ให้เหมาะสมกับองค์กร การติดตั้ง การปรับจูน การเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบมีเสถียรภาพ รวมถึงการ update patch เพื่อป้องกันปัญหา และเข้าแก้ไขปัญหาเพื่อกู้คืนระบบกรณีเกิดปํญหาด้านเทคนิค เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนิน ธุรกิจของลูกค้า

ด้วย Concept ของ IT Managed Service จากบริษัท Aware Corporation แค่นี้องค์กร ก็ไม่จำเป็นต้องรอให้ทีมงานมีความรู้พร้อมที่จะบริหารจัดการ แต่องค์กรสามารถฉกฉวยประโยชน์ จากเทคโนโลยีที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจอยู่แล้ว ได้ทันทีโดยอาศัย Competency จากผู้ให้บริการ ฉะนั้น IT Managed Service จึงเป็นคำตอบของการลูกค้าองค์กรของ Aware Corporationในปัจจุบัน