fbpx

COVID-19 | Travel Policy

23 Mar COVID-19 | Travel Policy

EN |TH

COVID-19 | Travel Policy

แนวทางนโยบายเกี่ยวกับการเดินทางเพิ่มเติมของ Aware Group เพื่อรับมือการระบาดของไวรัส COVID-19

วันที่ประกาศ:                    22 มีนาคม 2563

นโยบาย COVID-19 ในหมวด: การเดินทาง

ในระหว่างที่สถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยได้ยกระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงในการที่พนักงานของกลุ่มบริษัท Aware อาจเป็นส่วนหนึ่งในการแพร่กระจายของไวรัส ตามที่ทางกรมควบคุมโรคได้แถลงการณ์ในวันนี้ (22 มีนาคม 2563)  เราจำเป็นต้องเพิ่มเติมนโยบายบริษัทที่เกี่ยวกับการเดินทางในช่วงการแพร่กระจายนี้  ดังนี้

นโยบายมีผลบังคับใช้: 22 มีนาคม 2563

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการเดินทางของพนักงาน Aware Group ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
1. พนักงานทุกคนต้องเลื่อนแผนการเดินทางที่เกี่ยวกับงานทั้งหมด โดยไม่มีกำหนดจนกว่าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
2. ขอให้พนักงานทุกคน ให้ความร่วมมือในการงดการเดินทางออกจากพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าจะมีความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือไม่เกี่ยวข้องก็ตาม
3. สำหรับพนักงานที่อยู่ในช่วงกักตัวเอง จะต้องไม่เดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดในทุกกรณี ไม่ว่าจะมีเหตุจำเป็นหรือไม่ และไม่ว่าจะเป็นเหตุที่เกี่ยวกับงานหรือไม่ก็ตาม
4. ในกรณีที่พนักงานคนใดก็ตามที่มีความจำเป็นที่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยเหตุผลจำเป็นส่วนตัว (เกี่ยวกับการรักษาตัว หรือเหตุฉุกเฉินในครอบครัว) จะต้องรายงานหัวหน้างานและฝ่ายบุคคลทุกครั้ง และขอให้กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วันนับจากวันที่กลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อครบ 14 วันแล้วจึงจะสามารถกลับเข้าทำงานที่ออฟฟิศได้ตามปกติ
5. หัวหน้าแผนก และผู้จัดการส่วนงาน จะต้องรายงานให้ฝ่ายบุคคลทราบเสมอ หากพบว่าพนักงานภายใต้การบังคับบัญชามีการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการเดินทางของพนักงาน Aware Group ที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ
1. พนักงานทุกคนต้องเลื่อนแผนการเดินทางที่เกี่ยวกับงานทั้งหมด โดยไม่มีกำหนดจนกว่าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
2. ขอให้พนักงานทุกคน ให้ความร่วมมือในการงดการเดินทางออกจากพื้นที่ของจังหวัดกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะมีความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือไม่เกี่ยวข้องก็ตาม
3. สำหรับพนักงานที่อยู่ในช่วงกักตัวเอง จะต้องไม่เดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดในทุกกรณี ไม่ว่าจะมีเหตุจำเป็นหรือไม่ และไม่ว่าจะเป็นเหตุที่เกี่ยวกับงานหรือไม่ก็ตาม
4. ในกรณีที่พนักงานคนใดก็ตามที่มีความจำเป็นที่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯด้วยเหตุผลจำเป็นส่วนตัว (เกี่ยวกับการรักษาตัว หรือเหตุฉุกเฉินในครอบครัว) จะต้องรายงานหัวหน้างานและฝ่ายบุคคลทุกครั้ง และขอให้กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วันนับจากวันที่กลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ เมื่อครบ 14 วันแล้วจึงจะสามารถกลับเข้าทำงานที่ออฟฟิศได้ตามปกติ
5. หัวหน้าแผนก และผู้จัดการส่วนงาน จะต้องรายงานให้ฝ่ายบุคคลทราบเสมอ หากพบว่าพนักงานภายใต้การบังคับบัญชามีการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

มาตรการป้องกันทั่วไปสำหรับพนักงานในกลุ่มบริษัท Aware ที่อยู่ในออฟฟิศสาขาต่างประเทศ
1. พนักงานที่ประจำการอยู่ที่ออฟฟิศสาขาต่างประเทศ จะต้องหมั่นสังเกตุการณ์ รับฟังข่าวสาร และปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาล และคำแนะนำจากภาครัฐในเมือง/ประเทศนั้นๆอย่างเข้มงวด

ขอให้ทุกคนปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรง

About Poungthong Thipdang

Poungthong Thipdang is the HR Director at Aware Group and leader of the COVID-19 Response team.