fbpx

Technology News

In last blog post we discussed about hot to secure WordPress installation with some plugins. We need to do some modification in files to secure WordPress, in this blog post we will look at which files needs to be changed in order to make WordPress installation like real steel. Remove META...

As per the status today there are more than 60,997,996 sites are using WordPress as their blogging / content management system and we are also one of them. In recent years number of WordPress users is increasing day by just because of its simplicity. When we use...

ในภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม การศึกษา  รวมทั้งด้านอุตสาหกรรม  เมื่อต้องมีการแข่งขันกันทางด้านธุรกิจเพิ่มมากขึ้น แน่นอนว่า การมองหาบุคลากรทางด้านซอฟแวร์ เช่น นักพัฒนาซอฟแวร์ นักทดสอบระบบ ก็มีอัตราความต้องการเพิ่มมากขึ้น จากองค์กรบริษัทเอกชน  ในขณะเดียวกันประเทศไทยกำลังที่จะก้าวสู่ความเป็น AEC ความพร้อมทางด้านไอทีก็มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ ด้านไอทีนั้น มีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเกิดสภาวะการขาดบุคลากรเพิ่มมากขึ้น จากผลสำรวจข้อมูลจากสถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) องค์กรทำวิจัยและสำรวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน ปีที่แล้ว ชี้ชัดว่า ธุรกิจไทยสนใจพัฒนาซอฟแวร์ด้านแอพโมบายสูงสุด สามารถติดตามอ่านข้อความได้ทั้งหมดที่...