fbpx

Technology News

SAP Business One is designed to give you an overview of all critical functions of your entire business operations. Helping you to control costs, maximize sales, scale efficiently and understand your business better....

คำถามนี้อาจเกิดขึ้นกับองค์กรทุกขนาด แต่ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเหมือนแรงผลักที่ทำให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัว ถึงแม้จะล่วงเลยกันมาปีกว่าแล้ว เรายังต้องให้ความสำคัญกับ Digital Transformation อยู่อีกไหม จะช้าไปรึเปล่า? ...

 ทุกวันนี้ ทั้ง ๆ ที่มีเครื่องมือดิจิทัลหรือซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ ที่ออกแบบเพื่อการทำงานร่วมกันมากมายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่ผลสำรวจจาก Customer.com ได้สะท้อนว่า 40% ของพนักงานในบริษัท ไม่ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอจากเพื่อนร่วมงาน ด้วยเหตุผลว่า เป็นเรื่องของแผนก นั่นหมายถึงองค์กรของคุณกำลังเข้าสู่ภาวะไซโล (Silo) กลายเป็น Siloed Organization หรือ Siloed Company เมื่อแผนกต่าง ๆ ในองค์กรเดียวกัน ไม่ยอมแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือองค์ความรู้ระหว่างกัน ...

ความต่างระหว่าง data lakes และ data warehouses นับตั้งแต่ที่ google บัญญัติศัพท์ว่า big data ขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อนคราวนี้ก็มีศัพท์ใหม่ๆ ขึ้นมาโดยที่ขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสนใจไปที่ส่วนใด เรามาดูกันเรื่องความแตกต่างของ data lakes และ data warehouses กันว่าทั้งสองอย่างนี้ช่วยให้คุณจัดการกับข้อมูลได้อย่างไร ...

Creating an effective digital marketing strategy for international schools is among the most challenging markets there is. The competition is intense, it’s a dynamic landscape with new schools popping up annually, parents now have more choice than ever before, and you have more competition....

เทคโนโลยีของ Access Control ที่มีโอกาสเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในอีก 3-4 ปีข้างหน้า โดยเราได้รวบรวม 4 ตัวอย่างไว้ในบทความนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง  ...

แม้ว่า PDPA หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะถูกเลื่อนออกไปแต่ IT Admin และทุกๆองค์กรต้องมีมาตราการรองรับและใช้เก็บข้อมูล...

จากผลสำรวจของทางไมโครซอฟท์ได้ระบุว่า การเปลี่ยนมาใช้งาน Microsoft 365 จะช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ไปแล้วถึงประมาณ 70% โดยที่โซลูชัน Microsoft 365 จะเข้ามาช่วยเหลือใน 7 ขั้นตอนหลักที่องค์กรจำเป็นต้องคำนึงถึง เพื่อปฏิบัติตามกฏหมาย PDPA...

คุณเคยพบว่าอุปกรณ์จัดเก็บสำรองข้อมูลเสียหายหรือไม่? น่าใจหายนะ เพราะเราต่างก็รู้ดีว่าข้อมูลในนั้นสำคัญมากแค่ไหน การดูแลรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรองจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าเลือกได้ก็ต้องอยากดูแลอุปกรณ์ให้ใช้ได้นานๆ...

ภายหลังการบังคับใช้พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในแง่ของภาคธุรกิจและองค์กรมีข้อพึงระวังที่ต้องให้ความสำคัญมากกว่าเดิม เพราะบทลงโทษรุนแรงและมีตัวอย่างบทลงโทษที่ชัดเจน...