Project


โปรเจกต์เพื่อพัฒนา web application และ mobile application ที่ทันสมัย
Enterprise custom software development ด้วยหลากหลายภาษาทางโปรแกรม เช่น Java, .Net, MEAN Stack, PHP, React, Angular, React Native รวมไปถึง CMS เช่น Magento หรือ on cloud environment เช่น AWS, Azure และ GCP

Job Function:


ประเภทงาน:
Project Management
ประเภทงานย่อย:
Project Manager
จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ:
1
เงินเดือน (บาท):
120,000 (ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์)
ระดับตำแหน่งงาน:
Managerial Level

Job Description:


 • รับผิดชอบในการจัดทำแผนโปรเจกต์ เป็นผู้นำในการวางแผนขั้นตอนของโปรเจกต์ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าตลอดการพัฒนาโปรแกรมจนถึงการส่งมอบงาน
 • พัฒนาแผนโครงการ solutions implementation ตั้งแต่การกำหนดเวลาการวางแผน การประสานงาน การบริหารทรัพยากร การจัดการความเสี่ยง และการสื่อสาร
 • จัดการโปรเจกต์โดยรวม ทั้งการวางแผน การดำเนินการ และการส่งมอบงาน ด้วยวิธีการ Implement ที่เหมาะสมกับโปรเจกต์นั้นๆ
 • ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานภายในและลูกค้าเพื่อบรรลุเป้าหมายและให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด
 • รับผิดชอบในเป้าหมายที่ได้รับ เพื่อที่จะบรรลุตามที่กำหนดไว้
 • ระบุและจัดการปัญหาและความเสี่ยงตลอดทั้งโครงการ
 • ให้คำแนะนำอย่างเชี่ยวชาญ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้กับทีมงาน

Requirement:


 • จบปริญญาตรีหรือโท จากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปีขึ้นไป ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ 3 ปีขึ้นไป ในบทบาทหัวหน้าโปรเจกต์ / ผู้จัดการโครงการ
 • มีประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับ เรื่องการบริหารจัดการโครงการ Software Development ในโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่
 • มีใบ Certificate ด้านการเขียนโปรแกรมหรือ Project Management Professional (PMP) จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเติม
 • มีความมั่นใจ มีแรงบันดาลใจ และผลักดันตนเองอยู่เสมอ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความใส่ใจในรายละเอียดของโปรเจค
 • มีทักษะในการสื่อสารและเป็นผู้นำ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมงานกับทีมและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Welfare Benefits:
Contact Person

ปัณฑิตา เสรีพันธ์พานิช
(เฟิร์น)
085-165-9339
pantita.s@aware.co.th

25/1 หมู่2 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี เชียงใหม่ 50140