fbpx

GDPR

The 7 Pillars of GDPR Compliance

If you have read our previous article, about if you need to comply with GDPR and have reached the conclusion GDPR is mandatory for you - these are 7 principles (we call them pillars of the GDPR) as outlined by the ICO. The GDPR is formulated...

ทำไม GDPR จึงสำคัญสำหรับธุรกิจ? – ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและไอทีควรทราบอะไรบ้าง

GDPR ย่อมาจาก General Data Protection Regulation หรือระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป เป็นบทบัญญัติหลักภายในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล (DPA) กฏนี้เขียนขึ้นเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลทางดิจิทัลของพลเมืองของสหภาพยุโรปและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจที่ใช้ข้อมูลเหล่านั้นมีความโปร่งใสและปลอดภัยในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล...

Do I need to comply with GDPR?

Answer: Probably.   GDPR is an expansive regulation that will be applied internationally (not just the EU). It is not exclusively dependent on where you do business or who you do business with but the activities that you do. This regulation applies to:   (1) A company or entity...

เราจะทราบได้อย่างไรว่าต้องปฏิบัติตาม GDPR หรือไม่?

GDPR เป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกนำไปใช้ทั่วโลก (ไม่ใช่แค่ใน EU) ไม่ได้ขึ้นอยู่ตำแหน่งที่ตั้งในประเทศที่คุณทำธุรกิจ หรือสัญชาติของพาร์ทเนอร์ที่คุณทำธุรกิจด้วย แต่ขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่คุณทำ โดยระเบียบนี้ใช้บังคับกับ:...

GDPR
ว่าด้วยเรื่องของ GDPR คืออะไร | ควรรับมืออย่างไร?

GDPR เป็นข้อบังคับของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเราทราบดีว่าคุณอาจมีคำถามอยู่บ้างเกี่ยวกับวิธีการเตรียมความพร้อม เราจะมาบอกถึงสิ่งที่เรารู้ว่ามันอาจส่งผลกระทบต่อ Aware ต่อผู้เข้าชมและลูกค้าของเราได้อย่างบ้าง ...